Edukacja przyszłości

dostęp do edukacji dla niepełnosprawnych

Edukacja jest ważną częścią życia każdego człowieka. Na podstawowym poziomie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywaniu codziennych czynności takich jak dokonywanie zakupów czy przygotowywanie posiłków. Im wyższy jest poziom wykształcenia, tym więcej korzyści można czerpać z dostępnych technologii czy innych dobrodziejstw współczesności. O ile dla każdego zdrowego człowieka ograniczeniem w zdobywaniu kolejnych poziomów wiedzy jest jedynie jego dobra wola, niepełnosprawni czy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie mają takiego luksusu. Przykładami są jest chociażby niedostosowanie architektury placówek edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych czy też brak odpowiedniego wsparcia technicznego np. dla osób głuchoniemych. W efekcie osoby zdolne, z dużym potencjałem kończą kształcenie na najniższym dostępnym poziomie.

Jednym z celów pracy Fundacji Pomóż Innym jest wspieranie inicjatyw i projektów, które otworzą drogi kształcenia dla niepełnosprawnych i chorych. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy organizujemy imprezy i koncerty, podczas których prezentujemy możliwości uczniów z dysfunkcjami. Chcemy, aby szkoła była przyjazna dla wszystkich nie tylko przez dostosowanie kej architektury, ale też przez zatrudnianie specjalistów lub tworzenie klas dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja przyszłości ma być pozbawiona dyskryminacji, prześladowań i stosowania innych standardów, dla dzieci z ubogich czy dysfunkcyjnych rodzin. Dążymy też do stworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu eliminacji problemów osób bezrobotnych i wyobcowanych społecznie.

METODYKA

Zdalne nauczanie to nowe, często trudne wyzwanie dla wielu nauczycieli. Łączy się ono nie tylko z koniecznością wyboru narzędzi komunikacji z uczniami i rodzicami, czy też obowiązkiem opracowywania materiałów do samodzielnej pracy uczniów. Szkoła w Internecie nie jest przecież taka sama, jak ta stacjonarna. Jak poukładać cały ten proces uczenia się – nauczania na odległość? Jak sprawić, by uczniowie chcieli się uczyć? W jaki sposób towarzyszyć im zdalnie, gdy się uczą? Jak zorganizować uczniowską współpracę? Czy oceniać, a jeśli tak – co i w jaki sposób? To tylko kilka z wielu ważnych pytań, na które – w kolejnych postach – będziemy starali się udzielić odpowiedzi.

WebQuest

WebQuest jest metodą pracy projektowej, która rozwija umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, pracy w zespole wykorzystując silne strony ucznia, jego talenty i osobiste pasje. Uczniowie uczą się wyszukiwać niezbędnych do rozwiązania problemu informacji, przetwarzać je i tworzyć nowe rozwiązania. Praca ucznia jest zorganizowana wg opracowanego przez nauczyciela scenariusza i wspierana przez technologię cyfrową.
Metoda łączy w sobie dwa ważne elementy: umiejętności uczniów w stosowaniu mobilnej technologii i zasobów edukacyjnych w sieci. Zorganizowana w ten sposób praca umożliwia uczniom realizację zadań we własnym tempie i jego potencjału czyli możliwości i zaangażowania.

dr nauk pedagogicznych Witold Kołodziejczyk

Zasoby edukacyjne

  • Szkoła Podstawowa
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Kształcenie zawodowe
  • Kształcenie specjalne
  • Zajęcia dodatkowe